ข่าว ข่าวฟุตบอล
ส.บอลประกาศห้ามทีมโอนสิทธิ์ส่งแข่งฟุตบอลลีก

ส.บอลประกาศห้ามทีมโอนสิทธิ์ส่งแข่งฟุตบอลลีก

อัพเดตเมื่อ : January 19, 2018 4:13pm โดย : King Kong

สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ได้ประกาศห้ามมีการโอนสิทธิ์ส่งทีมฟุตบอลเข้าทำการแข่งขันในลีก หากใครฝ่าฝืนจะถูกลงโทษ

    โดยหนังสือที่ สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ แจ้งรายละเอียด มีดังนี้

    ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่าสมาชิกของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีการโอนสิทธิ์ในการส่งทีมฟุตบอลเข้าทำการแข่งขันในรายการไทยลีก1, ไทยลีก2, ไทยลีก3, ไทยลีก4 และ ไทยลีก5
 
    ซึ่ง สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท ไทยลีก จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจัดการแข่งขัน ทั้งที่บางครั้งผู้รับโอนสิทธิ์ก็หาใช่สมาชิกของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯไม่

    หรือเป็นสมาชิกแต่ก็หามีสิทธิ์ส่งทีมเข้าทำการแข่งขันในลีกนั้นไม่ แล้วเกิดปัญหาขัดแย้งกันระหว่างผู้โอนกับผู้รับโอน ในเรื่องผลประโยชน์ที่พึงได้รับอันนำไปสู่การแตกสามัคคีในหมู่สมาชิกและผู้เกี่ยวข้องขัดต่อวัตถุประสงค์ข้อ 3.9 แห่งข้อบังคับลักษณะปกครองของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ สร้างความยุ่งยากให้กับการบริหารกิจการของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประทศไทยฯ ทั้งในด้านการเงินการบัญชีตลอดจนการจัดการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างยิ่ง

    ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประทศไทยฯ ขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าสิทธิ์ในการส่งทีมฟุตบอลเข้าทำการแข่งขันฟุตบอลรายการต่างๆดังกล่าวข้างต้น เป็นสิทธิ์เฉพาะตัวของสมาชิกเท่านั้น ไม่สามารถโอนให้แก่กันได้ และคุณสมบัติของสมาชิกเป็นสาระสำคัญของการเป็นสมาชิกจึงไม่อาจโอนความเป็นสมาชิกให้แก่กันได้

    หากบุคคลใดประสงค์จะได้สิทธิ์ในการส่งทีมฟุตบอลเข้าทำการแข่งขันรายการที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประทศไทยฯจัด หรือมอบหมายให้ผู้ใดจัด ผู้นั้นต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประทศไทยฯ โดยต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการเป็นสมาชิก และระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขันเท่านั้น

    หากมีการโอนสิทธิ์ในการส่งทีมเข้าทำการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายการใด โดยขัดต่อระเบียบข้อบังคับดังกล่าว  สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประทศไทยฯ จะไม่อนุญาตให้ทีมฟุตบอลของสมาชิกรายนั้นเข้าทำการแข่งขัน หรือหากได้ทำการแข่งขันไปแล้ว สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จะดำเนินการบังคับให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการลงโทษ วินัย มารยาท โดยเคร่งครัด และจะงดจ่ายเงินสนับสนุนแก่สมาชิกในทันที หรือหากได้จ่ายไปแล้ว โดยผิดหลงเนื่องจากการปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์ในการส่งทีมฟุตบอลเข้าทำการแข่งขัน สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จะได้ดำเนินการเรียกเงินสนับสนุนคืนจากสมาชิกต่อไป                                      

    อนึ่ง สมาชิก หรือบุคคล หรือนิติบุคคลรายใด ประสงค์จะเข้าดำเนินการ หรือกำกับควบคุมดูแลหรือทำทีมฟุตบอล หรือเข้าเป็นเจ้าของสโมสรฟุตบอลของสมาชิกรายใด ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัท เท่านั้น

    แต่ทั้งนี้จะต้องไม่ขัดต่อข้อกำหนดในการเข้าร่วมการแข่งขัน ตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขันที่สภากรรมการ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประทศไทยฯ ได้อนุมัติให้ใช้บังคับแล้ว
Cheerball Comment Facebook Comment

รวมความคิดเห็น


ยังไม่มีความคิดเห็น